595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵ اسفند ۱۳۹۳

مذاکره مدیر عامل هلدینگ کافل با تیم تجاری شرکت بین المللی پاسیفیک(PMTGRP) استرالیا

بررسی راهکارهای ارتباطی و مراودات اقتصادی با استرالیا از جمله نتایج مذاکره هلدینگ کافل با تیم تجاری پاسیفیک بود.