595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

بررسی راهکارهای ارتباطی و مراودات اقتصادی با استرالیا از جمله نتایج مذاکره هلدینگ کافل با تیم تجاری پاسیفیک بود.