541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

گفتگو با آقایان دکتر حسین ساسان و دکتر نادری در خصوص مؤسسه صلح و زندگی

در طی دیداری مابین آقایان دکتر حسین ساسان و دکتر نادری با مدیریت هلدینگ کافل در خصوص اساسنامه مؤسسه صلح و زندگی بحث و بررسی گردید.