533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجرای فاز عملیاتی مدرسه هوشمند (مدیران کارآفرین فردا)

قطعه دیگر از پازل کافل …