627 روز تا هدف

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

اجرای فاز عملیاتی مدرسه هوشمند (مدیران کارآفرین فردا)

قطعه دیگر از پازل کافل …