541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

بررسی راهکارهای ارتباطی و مراودات اقتصادی با استرالیا از جمله نتایج مذاکره هلدینگ کافل با تیم تجاری پاسیفیک بود.