626 روز تا هدف

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

بررسی راهکارهای ارتباطی و مراودات اقتصادی با استرالیا از جمله نتایج مذاکره هلدینگ کافل با تیم تجاری پاسیفیک بود.