634 روز تا هدف

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

با امضاء‌ مدیران کل اصفهان و کرمان تفاهم نامه توسعه گردشگری تحقق یافت.