588 روز تا هدف

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

کنفرانس بین المللی برند گردشگری با حضور معاون رئیس جمهور و تعداد کثیری از فعالین توریسم  از نقاط مختلف دنیا با رویکرد تبیین راهکارها و شاخص های طراحی برند ملی گردشگری ایران برای نخستین بار در استان اصفهان به همت هلدینگ کافل و تیم تشریفاتی آن برگزار گردید.

[envira-gallery id="25424"]