595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

دستور اصلی این نشست برنامه ریزی جهت برگزاری همایش بررسی فرصت های گردشگری سه استان و تعیین دستور کار کمیته های تخصصی دبیرخانه بود.
در این نشست راهبری کمیته تبلیغات، برندینگ و جشنواره ها به دبیرخانه اصفهان. کمیته سرمایه گذاری به دبیرخانه قم و کمیته دفاتر خدمات گردشگری به دبیرخانه مرکزی واگذار گردید.
تاریخ برگزاری همابش اصفهان ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ تعیین گردید.